بررسی قابلیت ترکیب پذیری و ارزیابی مقاومت تلاقی های حاصل ازچند لاین ذرت دانه ای نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال

پیام:
چکیده:

پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت از رایج ترین بیماری ها در مناطق ذرت خیز جهان است که اغلب کنترل آن با روش های شیمیایی و زراعی بی اثر بوده و هزینه های تولید را افزایش می دهد، به همین دلیل مقاومت میزبانی بهترین روش پایداری و قابل تحمل برای کاهش تلفات است. بدین منظور در طی سال های زراعی 1395-1394 با انجام آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان اقدام به تولید تلاقی های دای آلل دوطرفه و تلاقی برگشتی حاصل از تلاقی پنج لاین متحمل و حساس شد و سپس ارزیابی میزان مقاومت تلاقی ها در سال زراعی 1397-1396 بر اساس صفت شدت بیماری انجام شد. پس از ارزیابی صفت شدت بیماری نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین تلاقی های مختلف از نظر صفت مورد نظر وجود دارد و همچنین اثرات معنی دار ترکیب پذیری عمومی و خصوصی نشان دهنده نقش اثرات غالبیت و افزایشی در کنترل این بیماری می باشد. تلاقی ها در سه گروه نیمه مقاوم، نیمه حساس و حساس قرار گرفتند. در تجزیه خوشه ای انجام شده 15 تلاقی متحمل در یک گروه قرار گرفتند که دارای شدت بیماری بین 32-26 درصد بودند. بیشترین تعداد تلاقی نیمه متحمل حاصل تلاقی دو ژنوتیپ متحمل C7 و C5 با سایر ژنوتیپ ها بودند. این امر نشان می دهد این دو لاین می توانند منبع مناسب برای ایجاد ترکیبات هیبرید متحمل به بیماری فوزاریومی پوسیدگی بلال ذرت باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
130 -137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2155921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.