پیشایندهای رفتار نوآورانه کارکنان دانشی فعال در صنایع دارویی مشهد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر در صدد بوده است تا تاثیر پیش آیندهای رفتار نوآورانه کارکنان دانشی  چون منبع یابی  دانش، خودکارآمدی و ادارک از شفافیت اطلاعات را بر این متغیر مورد ارزیابی قراردهد. جامعه آماری این پژوهش240 نفر از کارکنان دانشی فعال در واحدهای تحقیق و توسعه صنایع دارویی مشهد بودند که تعداد 148 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد مورد سنجش قرارگرفتند. برای سنجش رفتار نوآورانه از پرسشنامه سه سوالی دورکیوا (2011)، برای سنجش منبع یابی  دانش از پرسشنامه شش سوالی گری و میستر (2004)، برای سنجش شفافیت اطلاعات از پرسشنامه چهارسوالی دورکیوا (2009) و برای سنجش خودکارامدی از پرسشنامه سه سوالی ویلک و موینها  (2005) استفاده شد. برای سنجش پایایی ابزار سنجش از آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی از روایی صوری و روایی همگرا بهره گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری و روش تاکسنومی و نرم افزارهای smart PLS3 و SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بود که رفتار نوآورانه از منبع یابی  دانش (R=0/521,T=7/61) و خودکارآمدی (R=0.61,T=2/81) متاثر شده و شفافیت اطلاعات رابطه میان خودکارآمدی و رفتار نوآورانه را تسهیل میکند (R=0/43, T=2/17). نتایج تحلیل تاکسنومیک نیز نشان داد که می توان سه خوشه رفتاری از کارکنان دانشی را متصور بود که شفافیت اطلاعات و خودکارآمدی در بروز رفتارهای هرخوشه نقش بسزایی دارند. نتیجه این پژوهش بیانگرآن بود که تقویت کارکنان دانشی می تواند بر رفتارکارکنان تاثیر فزاینده ای داشته باشد و مدیران می توانند با بهره گیری صحیح از شفافیت اطلاعات، افزایش خودکارآمدی و بالاطبع آن افزایش رفتارهای نوآورانه کارکنان دانشی را تضمین نموده و زمینه ساز بهبود بهره وری و عملکرد فردی و سازمانی آنها باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
211 تا 242
لینک کوتاه:
magiran.com/p2156121 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!