اثر 8 هفته تمرین ترکیبی همراه با مصرف متادون بر CRP و فیبرینوژن پلاسمای زنان معتاد در حال ترک

پیام:
چکیده:

در زمینه اعتیاد معمولا به مردان بیشتر از زنان توجه می شود، در حالی که زنان قشری آسیب پذیرتر در مقوله اعتیاد میباشند. به دلیل اهمیت زنان در بنیان خانواده برآن شدیم تا تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی توام با مصرف متادون را بر شاخص های التهابی قلبی عروقی فیبرینوژن پلاسما و CRP در زنان معتاد در حال ترک بررسی کنیم. این پژوهش به صورت نیمه تجربی اجرا شد که آزمودنی های آن 24 زن معتاد در حال ترک کمپ محبت زاهدان بودند که در2 گروه متادون (11نفر) و تمرین- متادون (13نفر) با مشخصه های مشابه سن، BMI و نوع اعتیاد و مدت ترک تقسیم شدند. پروتکل تمرین ترکیبی شامل تمرین هوازی و تمرین قدرتی بود؛ همچنین تجویز متادون بر اساس دستورالعمل کمپ انجام شد. نمونه های خونی قبل و بعد از پروتکل تمرینی از سیاهرگ بازویی گرفته و سطوح فیبرینوژن و CRP پلاسما در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون هایT همبسته و زوجی توسط نرم افزار SPSS   نسخه24 انجام شد. سطح معناداری نیز در سطح 05/0>P در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد مقادیرCRP بطوری معناداری در هر دو گروه در پس آزمون کاهش یافت 21/2-=T و 05/0P< برای گروه متادون و 63/2-=T و 05/0< p برای گروه متادون و تمرین ترکیبی، بترتیب. همچنین مقادیر فیبرینوژن بطوری معناداری در هر دو گروه در پس آزمون کاهش یافت 03/5=T و 05/0<p برای گروه متادون و 21/4=T و 05/0< p برای گروه متادون و تمرین ترکیبی، بترتیب. یافته ها تفاوتی در مقادیر CRP و فیبرینوژن در پس آزمون هر دو روش نشان نداده که این پیشنهاد کننده آنست که روش متادون و تمرین از لحاظ سطوح فیبرینوژن و CRP پلاسما در پس آزمون، همچون روش متادون با نتایج یکسان در زنان معتاد در حال ترک خواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
41 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2156186 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.