ارائه مدل اثر مدیریت کیفیت جامع بر تعهد عاطفی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

پیام:
چکیده:
اهداف تحقیق

این تحقیق به منظور ارایه مدل اثر مدیریت کیفیت جامع بر رضایت شغلی ,تعهد عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت.

روشکار

جامعه اماری این تحقیق شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 253 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه های رضایت شغلی هارتلاین و فرل (1996) ؛ پرسشنامه تعهد عاطفی مودای و همکاران (1979) ؛ پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی تپر و همکاران (2004) و پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع ژانگ و همکاران،(2000)، که روایی صوری، محتوایی و سازه آنها مورد تایید قرار گرفته است.

یافته های پژوهش

برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، و مدل معادلات ساختاری) در نرم افزار SPSS و LISREL در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر تعهد عاطفی (67/0=β)، رضایت شغلی (61/0=β) و رفتار شهروندی سازمانی (85/0=β) تاثیر مثبت و معنی داری دارد، نتایج همچنین نشان داد که رضایت شغلی بر روی رفتار شهروندی سازمانی (52/0=β) و تعهد عاطفی (75/0=β) تاثیر مثبت و معنادار و رفتار شهروندی سازمانی نیز بر تعهد عاطفی (54/0=β) تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

بحث

بهره وری در سطح ورزش کشور افزایش یابد. پیشنهاد می شود روش ویژه ارزیابی مدیران وزارت ورزش و جوانان کشور بر اساس جوایز کیفیت طراحی شود و هر ساله بهترین مدیران را از این نظر مورد شناسایی و تشویق قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
129 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2156191 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.