مدلسازی مولفه های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران از دیدگاه اعضای هیات علمی

پیام:
چکیده:

منابع انسانی سرچشمه خلاقیت و تولید یک سازمان هستند. آنها نقش موثری را در توسعه و افزایش بهره وری سازمان ها ایفا می کنند. هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی مولفه های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران از دیدگاه اعضای هیات علمی بود، روش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی با استفاده از روش "نمونه های حاوی اطلاعات غنی" با 20 نفر از معاونین بخش معاونت توسعه مدیریت و منابع مراکز آموزش عالی مازندران، با روش دلفی و استفاده از پرسشنامه های نیمه ساختار یافته؛ مصاحبه گردید. در بخش کمی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخت ه ای با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی چند مرحله ای در بین 334 تن از اعضای هییت علمی مراکز آموزش عالی استان مازندران توزیع و داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با نرم افزارهای SPSS و AMOSتحلیل گردید. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی مورد تایید واقع می شوند. در تحلیل عاملی تاییدی، مولفه های کارمند یابی (ضریب استاندارد 59/0 و مقادیر تی 801/7)، گزینش (42/0 و 436/6)، آموزش (55/0 و 550/8)، توسعه و بهسازی (78/0 و 200/10)، پاداش خدمت (جبران خدمات) (39/0 و 489/5)، ارزیابی عملکرد (82/0 و 779/11)، مشارکت (ارتباط کاری موثر) (4/0 و 439/6) و کنترل و پایش مدیریت انسانی (78/0 و 256/11)، در تبیین مدل مدیریت منابع انسانی در نظام آموزش عالی موثر و معنی دار بودند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
128 -142
لینک کوتاه:
magiran.com/p2156309 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.