کاربرد محلول پاشی بور بر روند گرده افشانی و تشکیل میوه در دو رقم زردآلو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدار عناصر غذایی موجود در درختان میوه و تغذیه متناسب آنها، از مهم ترین عوامل تعیین کننده عملکرد می باشد. در میان ریز مغذی ها، با توجه به نقش عنصر بور در جوانه زنی و رشد لوله گرده، این عنصر اثر بسیار مهمی در گرده افشانی، لقاح و درنهایت تشکیل میوه دارد. در این پژوهش اثر محلول پاشی عنصر بور با سه غلظت صفر، 1000 و 2000 میلی گرم در لیتر روی جوانه های گل دو رقم بیگی و شاهرودی زرد آلو بررسی شد. درصد جوانه زنی، رشد لوله گرده، تشکیل میوه اولیه و نهایی در تلاقی این دو رقم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت 2000 میلی گرم در لیتر اسید بوریک بیشترین تاثیر را در میزان تشکیل میوه اولیه (47/38 درصد) و نهایی (74/15 درصد) داشت. کمترین درصد تشکیل میوه اولیه (32/21 درصد) و نهایی (01/2 درصد) مربوط به غلظت 1000 میلی گرم در لیتر اسید بوریک بود. همچنین، نتایج نشان داد که اثر عنصر بور بر درصد جوانه زنی در سطح کلاله و میزان نفوذ لوله های گرده در ابتدای خامه، میانه خامه و ورودی تخمدان در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین درصد جوانه زنی با غلظت 1000 میلی گرم در لیتر اسید بویک با در صد جوانه زنی 81/62 درصد و کمترین درصد جوانه زنی با 22/53 درصد مربوط به تیمار شاهد بود. همچنین، تیمار 1000 میلی گرم در لیتر اسید بوریک میزان نفوذ لوله های گرده را در قسمت انتهای خامه و ورودی تخمدان افزایش داد. درمجموع محلول پاشی عنصر بور باعث افزایش تشکیل میوه اولیه و نهایی و افزایش درصد جوانه زنی و نفوذ لوله گرده به سمت تخمدان در ارقام موردمطالعه زردآلو گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
119 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2156509 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!