تاثیر بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت بر چابکی زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبه رو کرده است و تحت این شرایط سازمان ها برای موفقیت و مزیت رقابتی نیاز به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوری های نوین از فرصت های ایجاد شده دارند. سیستم های اطلاعات مدیریت یکی از این ابزارها است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر چابکی زنجیره تامین در شرکت های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان البرز است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های کوچک و متوسط فعال در صنایع غذایی استان البرز است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده افراد انتخاب و پرسشنامه های مربوط به متغیرهای سیستم اطلاعات مدیریت و چابکی زنجیره تامین جمع آوری گردید. پس از مشخص شدن ابعاد مورد نظر در پژوهش و تعیین فرضیات، با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار SMART PLS داده ها تحلیل و در نهایت نتایج ارایه گردید. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریتی بر چابکی زنجیره تامین (درک تغییرات بازار: ضریب مسیر 835/0 و پاسخگویی به تغییرات بازار: ضریب مسیر 812/0) تاثیر مثبت و معناداری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2156669 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!