مقایسه روش های PCR و سیستم الایزای طراحی شده جهت شناسایی کبوتران مشکوک به بیماری سل پرندگان

پیام:
چکیده:

سل پرندگان یک بیماری مزمن است که عموما دستگاه گوارش پرنده را درگیر کرده و اغلب منجر به مرگ پرنده می شود.  مایکوباکتروم اویوم تحت گونه اویوم مهم ترین عامل بیماری در پرندگان می باشد.  از مهر 1396 تا مهر 1397، 101 کبوتر بر اساس نشانه های بالینی و شرایط بدنی نامناسب انتخاب شد.  به منظور انجام تست الایزای طراحی شده از ورید بالی کبوتران خون گیری به عمل آمد و نمونه سرم جدا شد.  برای انجام تست PCR، پس از آسان کشی کبوتران، جهت جمع آوری نمونه های بافتی در صورت وجود ضایعات در هر اندام نمونه ها از اندام مذکور و در صورت عدم وجود ضایعات نمونه ها از بافت کبد و طحال جمع آوری و در فریزر 40- درجه ی سانتی گراد نگهداری شدند.  جهت انجام آزمایشات سرولوژی از آنتی ژن های مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه اویوم سویه D4 موجود در بانک ژنی موسسه ی رازی و جهت انجام تست مولکولی از پرایمرهای 16S rRNA، IS901 و IS1245 استفاده شده.  نتایج نشان داد که از 101 کبوتر مشکوک 39 کبوتر بر اساس توالی ژنومی IS901 و IS1245 با استفاده از روش PCR مثبت بودند.  اما 13 مورد از 101 کبوتر با استفاده از آزمایش الایزای طراحی شده مبتلا به سل پرندگان تشخیص داده شدند.  این 13 مورد با استفاده از تست PCR نیز نتایج مثبت داشتند.  بر اساس نتایج به دست آمده همبستگی بین روش PCR و الایزای طراحی شده معنی دار بود (485/0). حساسیت و ویژگی روش PCR  و الایزا در تشخیص موارد ابتلا به سل به ترتیب 100درصد و 33/33 درصد و 100 درصد بود.  همچنین میزان آلودگی کبوتران اهواز نسبتا بالا است و روش های پیش گیری و کنترل باید توسط سازمان دامپزشکی و پرورش دهندگان به کار گرفته شود.  حساسیت روش PCR جهت ردیابی سل پرندگان بالاتر از روش الایزا می باشد و به نظر می رسد می توان از آزمایش الایزای طراحی شده جهت غربال گری گله های کبوتر در مراحل اولیه ی بیماری سل پرندگان استفاده نمود

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
29 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2156707 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.