نقش راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت گردها (مورد مطالعه: طبیعت گردی در استان کردستان)

پیام:
چکیده:

امروزه طبیعت گردی به عنوان یکی از گونه های منحصربه فرد و در حال رشد حوزه گردشگری، به یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در این حوزه تبدیل شده که اگر به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، می تواند نقش مهمی را در توسعه پایدار محلی و کسب درآمد برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایفا کند. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه بر روی وفاداری طبیعت گردها می باشد. این پژوهش از نوع پیمایشی-تحلیلی بوده و داده های آن در یک نمونه ی 98 نفره از طبیعت گردها در چند سفر طبیعت گردی در استان کردستان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی قابل دسترس انتخاب شده است. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده، جمع آوری و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا پایایی و روایی هریک از سازه های مدل بررسی شد و درنهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون ناپارامتریک فی و وی کرامر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد راهبردهای بازاریابی مبتنی بر تجربه در طبیعت گردی یعنی راهبردهای خدمات ادراک شده خلق تجربه، قیمت ادراک شده خدمات، تعامل ادراک شده افراد درگیر در ارایه خدمات، جذابیت های فیزیکی ادراک شده خدمات و فرآیندهای ادراک شده خدمات با وفاداری طبیعت گرد رابطه معنی داری دارد اما بین راهبرد ترفیع ادراک شده خدمات و وفاداری طبیعت گرد رابطه معنی داری وجود ندارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2157215 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.