عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان: یک مطالعه ی مقطعی

پیام:
چکیده:
مقدمه

 سقوط، یکی از مشکلات شایع در دوران سالمندی است که می تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد. مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان شهر کرمان طراحی گردید.

روش ها

پژوهش حاضر، یک مطالعه ی مقطعی بود که بر روی 400 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمان در سال 1397 انجام گردید. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بود. افراد شرکت کننده بر اساس وجود یا عدم وجود سابقه ی سقوط در شش ماه گذشته به دو گروه تقسیم شدند. وجود یا عدم وجود هر یک از عوامل خطر فردی و یا محیطی مرتبط با سقوط در دو گروه، در طی مصاحبه و با استفاده از ابزار غربالگری خطر سقوط (Fall risk screening tool) مورد مقایسه قرار گرفت. داده های مطالعه، توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری 2</sup>χ و Logistic regression تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

 میانگین سنی سالمندان 90/6 ± 04/67 سال بود. اکثر سالمندان (8/56 درصد) زن بودند. سابقه ی سقوط در شش ماه گذشته، در 110 نفر (5/27درصد) گزارش شد و 314 نفر (5/78 درصد) نیز عوامل خطر متعددی برای سقوط داشتند. مصرف بیش از چهار دارو، استفاده از کفش نامناسب و وجود بیماری زمینه ای، شایع ترین عوامل خطر مرتبط با سقوط در سالمندان بودند.

نتیجه گیری

مطالعه ی حاضر نشان داد که بیشتر سالمندان عوامل خطر متعددی برای سقوط دارند که نیاز است در ارزیابی سلامت سالمندان توسط مراقبین سلامت و پزشکان خانواده مورد توجه قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
376 -382
لینک کوتاه:
magiran.com/p2157952 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.