اعتبارسنجی الگوی اخلاق حرفه ای پلیس در مراحل مدیریت بحران از منظر خبرگان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

امروزه، یکی از مهم ترین دغدغه های پلیس در سرتاسر جهان، اثربخشی و کارآمدی در مدیریت بحران های اجتماعی است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان، الگوی اخلاق حرفه ای پلیس در مراحل سه گانه مدیریت بحران تهیه و اعتبارسنجی شود.

روش

این پژوهش به شکل توصیفی- تحلیلی انجام شد. به همین منظور، 35 نفر از خبرگان علمی و عملیاتی نیروی انتظامی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با آنان مصاحبه نیمه‎سازمان‎یافته انجام که منجر به شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو شد و در پایان، پس از تهیه و نهایی سازی پرسشنامه به روش دلفی، از آنان درخواست شد که پرسشنامه پژوهش را تکمیل کنند.

یافته ها

الگوی اخلاق حرفه ای پلیس در مراحل سه‎گانه پیش، حین و پس از وقوع بحران های اجتماعی از منظر خبرگان دارای شش مولفه و 29 شاخص می باشد. بیشترین میانگین، متعلق به مولفه های اقدامات پیشگیرانه و آمادگی مواجه با بحران، و کمترین میانگین، متعلق به مولفه اقدامات قهری با رعایت ملاحظات حرفه ای است. همچنین، خروجی نرم‎افزار Smart-Pls نشان داد الگوی اخلاق حرفه ای پلیس در مراحل مدیریت بحران از منظر خبرگان مورد تایید می باشند.

نتیجه گیری

پلیس در مراحل سه گانه مدیریت بحران، لازم است هنجارهای خاصی را مبتنی بر مسئولیت حرفه ای خود مورد توجه قرار دهد. برای مثال، در مرحله پیش از وقوع بحران نسبت به تهیه گزارش های هشدارگونه به مقامات و سازمان های مسیول و... بپردازد. در مرحله وقوع بحران به استفاده از فنون مسالمت آمیز و بکارگیری اقدامات قهری با رعایت ملاحظات خاص پرداخته و در آخرین مرحله، نسبت به رفع نیازهای ترمیمی جامعه و سازمان خود بپردازد. کلیدواژه ها: اعتبارسنجی، بحران، مدیریت بحران، اغتشاش، اخلاق حرفه ای، پلیس.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2158010 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!