آنالیز آماری پالینومورف ها در بازسازی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی شیل های ارغوانی در برش ملک شاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شیل های ارغوانی به عنوان یک عضو غیررسمی در قاعده سازند پابده و به عنوان یک لایه کلیدی در مطالعات چینه نگاری در نقاط مختلفی از زاگرس رخنمون دارند. این نهشته ها در برش ملک شاهی (شمال استان ایلام) از 114 متر شیل و مارن ارغوانی با میان لایه های خاکستری رنگ تشکیل شده اند. در این مطالعه به منظور بازسازی محیط رسوبی و تفکیک واحدهای سکانسی شیل های ارغوانی در برش ملک شاهی از شواهد آماری پالینولوژیکی و پالینوفاسیس استفاده گردید. بدین منظور به طور متوسط در هر اسلاید 350 ذره پالینولوژیکی (شامل مواد آلی بی شکل، پالینومورف های دریایی و فیتوکلاست ها) شمارش گردید. مطالعات پالینولوژیکی بر روی این نهشته ها به تفکیک چهار پالینوفاسیس VI: Proximal suboxic-anoxic shelf، VII: Distal dysoxic-anoxic shelf، VIII: Distal dysoxic-anoxic shelf و IX: Distal suboxic-anoxic basin منجر گردید که با توجه به الگوی پراکندگی داده ها بر روی نمودار مثلثی (Tyson (1993، پالینوفاسیس IX به عنوان محیط غالب در این رسوبات تفکیک شد. بر مبنای مطالعات آماری پالینولوژیکی و داینوسیست های شاخص محیطی مانند نسبت پریدینوییدها به گونیالاکوییدها (P/G)، سیست های کوریت به پروکسیمیت و پروکسیموکوریت و کویت (C/PPC)، نسبت درصد مواد آلی بی شکل به پالینومور ف های دریایی (AOM/MP)، درصد داینوسیست های شاخص شوری بالا و پایین، تنوع و فراوانی پالینومورف های دریایی، درصد فراوانی داینوسیست های شاخص نریتیک داخلی، نریتیک خارجی و اقیانوسی، نسبت درصد فراوانی داینوسیست های شاخص آب گرم به سرد (W/C)، درصد فراوانی فرم های الیگوتروفیک و هتروتروفیک، شاخص های اکسیژن و عرض جغرافیایی و دیگر شاخص های پالینولوژیکی، محیطی با شرایط الیگوتروفیک، نریتیک خارجی در عرض های جغرافیایی متوسط رو به بالا، اکسیژن و شوری متغیر، تولید کم و درجه حرارت کم برای شیل های ارغوانی در برش مورد مطالعه پیشنهاد می شود. علاوه بر این، مطالعه داینوسیست های شاخص محیطی نشان می دهد که نرخ بارندگی و ورود آب های جوی به داخل حوضه در بخش های میانی این برش به نسبت دیگر نواحی بیشتر است. مطالعات چینه نگاری سکانسی بر مبنای داده های پالینولوژیکی نیز به تفکیک یک سکانس رسوبی دارای مرز سکانسی نوع دوم منجر گردید. مطالعات چینه نگاری سکانسی نشان می دهد شیل های ارغوانی در این برش دارای روند عمیق شوندگی به سمت بالا می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2158096 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!