پارادایم بین المللی جامعه ی امن ؛ تضمین حقوق بنیادین یا توسعه ی کنترل

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

استقرار جامعه امن به عنوان پارادایمی بین المللی به یکی از مهم ترین وظایف حکومتها تبدیل شده است که در تمام جوامع، صرف نظر از نظام سیاسی حاکم، مورد تایید و تصدیق شهروندان و واضعان سیاست جنایی قرار گرفته است. بر این اساس، دولت های مردم سالار با مداخله کمینه ای نظام کیفری در فضای آزاد مردم و جامعه از یک سو، مرتفع نمودن عوامل موجد جرم ومداخله های اجتماعی پیشگیرانه از سوی دیگر سعی در جامعه پذیر کردن شهروندان و ایجاد جامعه امن در بستر آزادی داشته اند. در حالی که در جوامع اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر تثبیت جامعه امن مستمسکی برای افزایش کنترل و لحاظ نمودن آزادی حداقلی در بستر امنیت شده است.

روش

پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است وجمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.

یافته ها و نتیجه گیری

یافته های تحقیق نشان م یدهد در جوامع مردم سالار، تلاش حداکثری در راستای علت شناسی بزهکاری، جلوگیری از توسعه فضاهای کنترل شده و اولویت تدابیر پیشگیرانه کنشی افزایشی در مقابل اقدامات قهرآمیز و توان گیر است. این در حالی است که تامین امنیتدر دولت های اقتدارگرای فراگیر، توسعه فضاهای تحت پایش، توسل به مقوله کیفری به عنوان دردس ترس ترین ابزار، با نادیده انگاشتن اصول مسلم حقوقی و اخلاقی است، آن چنان که کنترل حداکثری از طریق سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی سخت گیرانه حاکم شده و به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن جامعه مدنی، تامین امنیت در پرتو رویکردهای امنی تگرا و سرکوبگر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2158838 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.