بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی سازگاری Roy بر افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانگی بیماران روان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تلاش برای کاهش افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانگی بیماران روان باعث نتایج بهتر عملکرد مراقبین و کاهش فشارهای روانی و جسمی در مراقبین خانگی می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین بیماران روان مزمن انجام یافته است.

روش ها

در این کارآزمایی کنترل دار تصادفی، 46 مراقب خانگی بیمار روان مراجعه کننده به بیمارستان های نظامی در سال 97 به روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. در هر دو گروه میزان افسردگی، اضطراب و استرس با استفاده از پرسشنامه DASS-21 در دو مرحله قبل و پس از مداخله جمع آوری و سپس، با استفاده از نرم افزار SPSS   نسخه 22 تحلیل شد.

یافته ها

 در مرحله قبل از مداخله میانگین نمرات افسردگی، اضطراب و استرس در دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معناداری نداشت (05/0˂p). در مرحله بعد از مداخله نمرات یاد شده در گروه کنترل افزایش و در گروه مداخله کاهش یافت و تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد (05/0˂P).

نتیجه گیری

 اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی سازگاری روی باعث کاهش افسردگی، اضطراب و استرس مراقبین خانگی بیماران روان مزمن می شود. لذا، استفاده از این مدل در مراقبین خانگی بیماران روان توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
431 -440
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159235 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.