مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف این پژوهش ارایه مدلی به منظور ارتقاء بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی در سازمان بهزیستی بود. دراین راستا به شناسایی و تبیین مولفه ها و عوامل موثر بر بهرهوری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت عمومی سازمان بهزیستی کشور پرداخته شد.

روش کار

روش پژوهش حاضر همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره بهزیستی در استان تهران در سال 1397 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مرحله ای، 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش گردآوری داده ها با روش کتابخانهای و پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در این پژوهش به منظور توصیف ویژگی های جمعیت شناسی و متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی و از شاخصهای درصد فراوانی ،جدول و نمودار استفاده شد و در بخش استنباطی نیز به منظورآزمون سوالات پژوهش ازمدلسازی معادلات ساختاری، آزمون فریدمن استفاده شد.

نتایج

از میان 88 شاخص (گویه) استخراج شده از مبانی نظری و پیشینه پژوهش، 14 عامل اصلی شامل 4 مولفه بهره وری و 10 عامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی قابل شناسایی بود. مولفه های بهره وری منابع انسانی شامل کارایی، اثربخشی، تعهد و همکاری در حل مسیله بودند

نتیجه گیری

عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای بهبود اهداف سلامت سازمان بهزیستی کشور نیز عبارت بودند از توانایی، درک نقش، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سبک رهبری، عوامل انگیزشی، فضای فیزیکی، توانمندسازها، رقابت پذیری و خلاقیت، لذا با بهبود مولفه های بهره وری و همچنین کنترل عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در سازمان بهزیستی، می توان انتظار افزایش سطح سلامت در جامه را داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159300 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.