عوامل موثر بر استفاده از موک از دیدگاه فراگیران آرموک

پیام:
چکیده:
هدف

عوامل مختلف در استفاده از موک باید مورد توجه قرار گیرد تا در این راستا ارایه دهندگان موک بتوانند با توجه به اهمیت و ضرورت ارتقای بسترهای ارایه دهنده موک ها به تمام عوامل اشاره شده، توجهات کافی مبذول داشته باشند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر در استفاده از موک از دیدگاه فراگیران آرموک است.

روش ها

 این مطالعه از نوع کاربردی بود که با استفاده از روش پیمایشی انجام گردید. طی آن کلیه فراگیران آرموک به روش هدفمند طی یک دوره 3 ماهه (اردیبهشت، خرداد، تیر) در سال 1396 توسط پرسشنامه محقق ساخته به صورت الکترونیک از طریق گوگل داکس مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد کل نمونه مورد بررسی بعد از تکمیل پرسشنامه 26 نفر بود. داده های به دست آمده بعد از ورود به نرم افزار آماری Excell با استفاده از آمارهای توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

نتایج

در مجموع نتایج یافته ها حاکی از آن بود که عامل " دانش نظری من افزایش یافته است " به عنوان مهم ترین نتایج تاثیرات شرکت در آرموک شناخته شد. بیش از نصف فراگیران از موک انصراف داده بودند. «کمبود وقت» به عنوان مهم ترین دلیل انصراف از دوره یا تکمیل نکردن دوره شناخته شد. عامل «به رسمیت شناختن رسمی موفقیت و توسعه حرفه ای» به عنوان مهم ترین عامل ارتقای تکمیل دوره از نظر فراگیران اعلام گردید.

نتیجه گیری

 به منظور ارتقای بسترهای ارایه دهنده موک ها، برنامه ریزان و سیاست گذاران، مدیران ارشد حوزه آموزش عالی در وزارت های علوم و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش وپرورش و نیز ارایه دهندگان بستر آرموک می بایست با آگاهی از عوامل مختلف در استفاده از آرموک برنامه ریزی های دقیق تری در جهت ارایه بسترهای آموزشی موک، داشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159394 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.