بررسی توان هیدروکربن زایی رسوبات پالئوسن در شرق حوضه خزر جنوبی

پیام:
چکیده:

در مطالعه حاضر به بررسی ویژگی های سنگ های منشا احتمالی در شرق حوضه خزر جنوبی از پهنه ساختاری البرز پرداخته شد؛ به این منظور، برش های سوچلما و پوروا در جنوب نکا و برشی در جنوب ساری انتخاب شدند. نمونه های مطالعه شده از رسوبات سنگ منشا احتمالی به سن پالیوسن بر اساس تجزیه وتحلیل راک- اول بررسی شدند. به منظور مطالعه های تکمیلی، نتایج پیرولیز راک- اول و پتروگرافی آلی نمونه های رسوبات سنگ منشا احتمالی در یکی از چاه های اکتشافی دشت گرگان نیز استفاده شدند. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، بیشتر نمونه های رخنمون پتانسیل هیدروکربن زایی ندارند؛ همچنین نمونه های چاه اکتشافی بررسی شده نیز کربن آلی کل حدود 1 و کروژن تیپIII  با بلوغ ناکافی دارند. در بررسی توالی های رسوبی مشخص شد بیشتر نمونه ها در حوضه رسوبی نزدیک به محیط قاره ای و در شرایط پس رونده سطح نسبی آب دریا نهشته شده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159516 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.