نقش نخبگان و دانشگاهیان در مقابله با افراط گرایی

پیام:
چکیده:

خاورمیانه از یک دهه قبل به ویژه در پی تهاجم نظامی آمریکا به عراق، با افزایش جریان های افراطی مواجه شده است. افراط گرایی که از دل بنیادگرایی اسالمی بیرون آمده از لحاظ ایدیولوژیک، با شکل اسالمی ایدیولوژی محافظهکاری سنتی افراطی در جوامع اسالمی است. به همین دلیل، افراط گرایان به سادگی براساس ظاهر آیات قرآن و بدون تفسیر عالمان دینی حکم جهاد می دهند و مسلمانانی را که مانند آن ها نمی اندیشند کافر یا مشرک قلمداد می کنند. آثار هولناک تندروی ها، خشونت ها و جنایات روزافزون گروه های تکفیری، لزوم مبارزه صحیح و سریع با این پدیده شوم و ریشه کن نمودن این آفتی را که ابعاد و دامنه آن رو به گسترش است، دوچندان می کند.گرچه افراد مختلف در جامعه هریک به نسبت های متفاوت می توانند در مهار این بحران اثرگذار باشند، اما نقش نخبگان دانشگاهی در این میان بسیار پررنگتر از سایر اقشار جامعه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد کتابخانه ای به بررسی نقش نخبگان و دانشگاهیان در مقابله با افراطگرایی پرداخته است. گرایش افراد به خشونت و افراط را بیان می دارد و با نظر به تالش دشمنان برای ایجاد اسالم هراسی و ترسیم چهره ای غیرواقعی از مسلمانان در اذهان عمومی، برخی از مسوولیت های علمای دین همچون: تبیین مواضع اسالم در خصوص تکفیر دیگران و تعدی به حقوق آن ها، بازگو نمودن حقیقت اسالم و تسامح و عطوفت اسالمی، نهادینه کردن آموزه های دینی در افکار جامعه، اصالح مناهج تعلیم و تربیت اسالمی مطابق با نیاز روز ،آموزش دانش آموختگانی آگاه و... را در مواجهه با این بحران ها برمی شمرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159661 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.