بررسی اثر محافظتی 1و8 سینئول بر اختلالات حافظه و یادگیری ناشی از هیپوپرفیوژن مغزی در موش های صحرایی نر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیشتر پدیده های مشاهده شده در طول ایسکمی مغزی و برقراری مجدد جریان خون با آسیب به ساختار غشایی قابل توضیح است. استرس اکسیداتیو به عدم تعادل بین مصرف زیاد اکسیژن و سطوح پایین آنتی اکسیدان های درون زا منجر می شود. مشخص شده است که 1و 8 سینیول آنتی اکسیدانی قوی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر 1و8 سینیول بر آسیب مغزی ایسکمی / برقراری مجدد (I / R) در موش صحرایی انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بررسی و برای مقایسه چندگانه از شاخص توکی استفاده شد. اختلاف معنی دار در سطح P<0.05 در نظر گرفته شد.

روش بررسی

موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 250 تا 300 گرم به سه گروه کنترل، ایسکمی-برقراری مجدد، گروه تحت درمان با 1و8 سینیول 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم تزریق i.p تقسیم شدند. آسیب هیپوپرفیوژن مغزی با انسداد شریان های کاروتید مشترک دوطرفه (BCCA: Bilateral Common Carotid Arteries) به مدت 30 دقیقه و به دنبال آن 5 روز برقراری مجدد جریان خون در موش های صحرایی نر بالغ ایجاد شد.

یافته ها:

 مشخص شد که تجویز 1و8 سینیول حافظه اجتنابی غیرفعال را به طور معنی داری افزایش می دهد (05/0>P).

نتیجه گیری: 

یافته های پژوهش حاضر به وضوح نشان می دهد 1و8 سینیول اثرات مفیدی بر اختلالات رفتاری پس از آسیب مغزی ناشی از ایسکمی/خون رسانی مجدد دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2159667 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.