تأثیر بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) بر سبک تصمیم‌گیری کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان: نقش میانجی‌گرانه خودتأملی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش با هدف تعیین تاثیر بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) بر سبک تصمیم‌گیری با در نظر گرفتن نقش میانجیگرانه خودتاملی انجام گرفت. مطالعه از نوع پژوهش‌های همبستگی با استفاده از مدل یابی علی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان تشکیل دادند که از میان آنها 178 نفر به‌عنوان نمونه از میان واحدهای مختلف پالایشگاه از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس بهوشیاری (ذهن آگاهی)، خودتاملی و بینش و سبک‌های تصمیم‌گیری بود. تحلیل داده‌ها از طریق الگوی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار AMOS21 انجام گرفت. شاخص‌های برازش مدل یابی معادلات ساختاری الگوی پیشنهادی را تایید کردند. نتایج نشان دادند که بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) بر خودتاملی (01/0 p<)، خودتاملی بر سبک تصمیم‌گیری (05/0 p<) و بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) بر سبک تصمیم‌گیری تاثیر مستقیم معنادار (01/0 p<) دارد. همچنین بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) بر سبک تصمیم‌گیری از طریق خودتاملی دارای تاثیر غیرمستقیم معنادار (01/0 p<) است. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که بهوشیاری (ذهن‌آگاهی) هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق خودتاملی، می‌تواند بر سبک تصمیم‌گیری کارآمد تاثیر بگذارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160145 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!