بررسی اثرهای عصاره گیاه .Ruta graveolens L بر DNA اسپرم ، لقاح و مراحل اولیه رشد جنین موش سوری در محیط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.36.429.101.3.1576.1610 امروزه به دلیل عوارض زیاد داروهای شیمیایی، بیشتر مردم به طب سنتی روی آورده و تعداد زیادی از گیاهان را مورد استفاده قرار می دهند. یکی از گیاهان دارویی که در طب سنتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، سداب (Ruta graveolens L.) نام دارد. عصاره این گیاه به دلیل ترکیب های متنوع با خواص بیولوژیکی متفاوت، عوارض مختلفی بر سلول های بدن دارد. هدف این مطالعه بررسی اثرهای عصاره گیاه سداب بر DNA اسپرم ها، لقاح و مراحل اولیه رشد جنین در موش های کوچک سفید آزمایشگاهی است. در این مطالعه، 20 موش کوچک سفید آزمایشگاهی نر بالغ سالم با وزن تقریبی 3±25 گرم مورد استفاده قرار گرفت. موش ها به طور تصادفی به دو گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه آزمایش دوز mg/kg 300 عصاره آبی گیاه سداب در حجم 0.2 میلی لیتر و گروه کنترل 0.2 میلی لیتر نرمال سالین را روزانه به مدت 45 روز از طریق دهانی دریافت نمودند. داده های حاصل از مطالعه به روش ANOVA تجزیه وتحلیل آماری شد. نتایج نشان داد پارامترهای اسپرمی ازجمله تعداد اسپرم ها، قابلیت زنده ماندن اسپرم ها به علاوه پارامترهای جنینی ازجمله اووسیت های لقاح یافته، جنین دوسلولی، تعداد بلاستوسیست‎های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری (0.05>P) کاهش یافته است. اما درصد اسپرم های نابالغ و شکستگی در DNA اسپرم های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری (0.05>P) افزایش یافته بود. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه سداب موجب کاهش پارامترهای اسپرمی و کاهش پارامترهای جنینی می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
429 -437
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160155 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.