تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی و کیفیت رابطه با مراجعین با نقش میانجی چابکی سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های دولتی شهر اهواز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی و کیفیت رابطه با مراجعین با نقش میانجی چابکی سازمانی در بیمارستان های دولتی شهر اهواز به مرحله اجرا درآمده است.

روش کار

جامعه آماری این مطالعه کاربردی، کلیه کارکنان بیمارستان های دولتی شهر اهواز بود که تعداد 370 نفر از آنان به عنوان نمونه بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردید. نمونه گیری به روش غیر تصادفی انجام شد. داده های مورد نیاز برای تحقیق از طریق پرسش نامه های استاندارد گردآوری شدند و برای بررسی فرضیه ها، از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است.

یافته ها:

 یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نشان داد که مقدار تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بر رضایت شغلی، کیفیت رابطه با مراجعین و چابکی سازمانی به ترتیب 512/0، 506/0 و 681/0 می باشد و نیز مقدار تاثیر چابکی سازمانی بر رضایت شغلی و کیفیت رابطه با مراجعین به ترتیب 439/0 و 484/0 می باشد. تاثیر متغیر میانجی نیز تایید شده است.

نتیجه گیری:

 با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، برای افزایش رضایت شغلی کارکنان و بهبود کیفیت رابطه با مراجعین ضروری است اقدامات لازم برای ارتقاء فرهنگ یادگیری سازمانی و نیز چابکی سازمانی و رفع موانع آن ها انجام گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.