تاثیر یک دوره تمرین هوازی فزاینده و مصرف ال کارنیتین بر برخی فاکتورهای التهابی در بافت قلب رت های مبتلا به دیابت نوع 2

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

دیابت شایع ترین بیماری غددی در جهان است که از روش های مختلفی برای درمان آن استفاده می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر تبیینتاثیر یک دوره تمرین هوازی فزاینده و مصرف ال کارنیتین بر برخی فاکتورهای التهابی در بافت قلب  موش های مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

روش کار

در تحقیق تجربی حاضر 45 سر موش نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 250 تا 300 گرم انتخاب و به طور تصادفی به شش گروه شم (8 سر موش)، کنترل سالم (8 سر  موش)، کنترل دیابتی (8 سر موش)، دیابتی دریافت کننده ال کارنیتین (8 سر  موش)، دیابتی تمرین هوازی (8 سر موش) و دیابتی تمرین هوازی و دریافت کننده ال کارنیتین (8 سر  موش) تقسیم شدند. موش ها با تزریق نیکوتین آمید به مقدار 95 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن و بعد از 15 دقیقه تزریق استرپتوزوسین (Streptozocin-STZ) به مقدار 55 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت زیر صفاقی دیابتی شدند.  موش های دریافت کننده ال کارنیتین روزانه 100 میلی گرم ال کارنیتین را به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه های تمرین هوازی نیز برنامه تمرینی شامل تمرین هوازی روی نوارگردان، 5 روز در هفته، از ساعت 9 تا ساعت 11 صبح، به مدت شش هفته انجام دادند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، موش ها با استفاده از کلروفورم و از راه تنفسی بیهوش شده و پس از کالبد شکافی بافت قلب برداشته شد. متغیرهای وابسته به وسیله کیت های الایزا و آسای در بافت قلب اندازه گیری شدند. از آزمون شپیرو ویلک، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0a≤ برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد تمرین هوازی و مصرف ال کارنیتین بر اینترلوکین-10 (028/0=p) و TNF-α (036/0p=)  موش های دیابتی تاثیر معنی داری دارد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد نتایج حاصل از تحقیق حاضر تایید کننده نقش تمرین هوازی و ال کارنیتین در بهبود فاکتورهای التهابی در موش های صحرایی دیابتی نوع 2 است، اما بهتر است با مشورت پزشک تجویز شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160278 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.