راهکارهای مقابله ای با استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

شغل افراد یکی از منابع مهم استرس محسوب می شود. در مشاغل مرتبط با پزشکی استرس بیشتری وجود دارد پرستاران خصوصا پرستاران بخش های مراقبت ویژه، با استرس های شغلی بسیاری مواجه هستند که جهت مقابله با آن از راهکار های متعددی استفاده می کنند. شناسایی نوع و میزان استفاده از راهکارهای مقابله ای پرستاران در مواجهه با استرس شغلی می تواند در برنامه ریزی آموزشی آنها در راستای به کارگیری راهکارهای مقابله ای مناسب، مفید باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین راهکارهای مقابله ای با استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های شهر تهران، انجام شد.

روش ها:

 این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در سال 1398 در شهر تهران انجام شد. در این پژوهش پنج بیمارستان دانشگاهی که دارای بخش های مراقبت های ویژه بودند به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، سپس تمام پرستاران شاغل در بخش های ویژه که رضایت آگاهانه به شرکت در پژوهش داشتند و واجد شرایط بودند به صورت سرشماری و به تعداد 235 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی و راهکارهای مقابله ای (Lazarus-Folkman) جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: 

نتایج نشان داد نمره اکثر پرستاران (75/3 درصد) در به کارگیری راهکارهای مقابله ای در سطح نامطلوب بود (14/34±65/81). پرستاران بیشتر از راهکارهای مقابله ای مسیله محور (11/13±47/72) استفاده کردند. زیر مقیاس ارزیابی مجدد مثبت (14/80±51/55) از نوع راهکارهای مقابله ای مسیله محور و زیر مقیاس خویشتنداری (12/92±45/79) از نوع راهکارهای مقابله ای هیجان محور به میزان بیشتری توسط پرستاران مورد استفاده قرار گرفت. بین مشخصه جمعیتی سن با میزان راهکارهای مقابله ای تفاوت آماری معناداری مشاهده شد (0/037=P).

نتیجه گیری: 

با توجه به نتایج مطالعه حاضر، آموزش استفاده مطلوب از راهکارهای مقابله ای به پرستاران ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
4 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160295 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.