اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر بهبود اختلالات اسکلتی_عضلانی و رضایت شغلی در کارگران کارخانه تولید مواد غذایی

پیام:
چکیده:
مقدمه

 اختلالات اسکلتی_عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی  و ناتوانی در کشور های در حال توسعه می باشد که این اختلالات یکی از 10 آسیبی است که منجر به غیبت از کار می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر بهبود اختلالات اسکلتی_عضلانی و رضایت شغلی در کارگران یکی از کارخانه های مواد غذایی همدان است.

روش بررسی

 در این مطالعه نیمه تجربی از نوع توصیفی_تحلیلی که جامعه ی آماری 180 نفر بود، 32 نفر به عنوان نمونه ی آماری در دو گروه، تمرینی(16=n) و کنترل(16=n) انتخاب شدند. پرسشنامه ی نورودیک برای شناسایی میزان مواجهه با اختلالات، شاخص VAS برای تعیین شدت درد و پرسشنامه ی منه سوتا برای بدست آوردن میزان رضایت شغلی استفاده شد. برای بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی از فراوانی و برای بررسی اثر تمرینات بر میزان درد و رضایت شغلی از تست تی وابسته و مستقل در سطح معناداری 0/05 استفاده گردید.

یافته ها

یافته های مطالعه نشان داد، اختلالات اسکلتی_عضلانی در نواحی کمر (25/58 درصد)، زانو (57/47 درصد)، مچ دست (32/03 درصد) و گردن (31/03 درصد) بیشترین میزان شیوع را به خود اختصاص داده اند. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که پس از هشت هفته تمرینات اصلاحی میزان درد در ناحیه ی کمر (0/0001=p) و زانو (0/0001=p) کاهش داشت. همچنین میزان رضایت شغلی افراد پس از این دوره افزایش معناداری داشت (0/0001=p).

نتیجه گیری

شیوع اختلالات اسکلتی_عضلانی کارگران بیشتر در نواحی کمر، زانو، مچ دست و گردن بوده، که باید مداخلات اصلاحی و ارگونومیکی صورت گیرد. همچنین تمرینات اصلاحی منتخب توانسته است در کاهش درد اختلالات و افزایش رضایت شغلی کارگران اثر مثبتی داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
106 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160816 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.