بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آگاهی از اصول ارگونومی کار در بین کاربران رایانه

پیام:
چکیده:
مقدمه

به دلیل  شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کاربران رایانه، این مطالعه با هدف بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و آگاهی از اصول ارگونومی در بین کاربران رایانه در نظر گرفته شد.

روش کار

مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که در بین کاربران رایانه یک شرکت خدمات الکترونیک انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از سوالات جمعیت شناسی، پرسشنامه نوردیک و پرسشنامه محقق ساخته آگاهی از دانش ارگونومی کار با رایانه صورت گرفت. جهت آنالیز آماری از آزمون های خی دو، t مستقل، ANOVA و همبستگی استفاده گردید.

یافته ها

بیشترین شیوع علایم اختلالات اسکلتی - عضلانی به ترتیب در نواحی کمر، گردن، شانه، پشت، مچ دست، و زانو بود. میزان آگاهی در باره ارتفاع مناسب نمایشگر و فاصله مناسب بین چشم اپراتور و نمایشگر پایین یافت شد. اگر چه میزان اختلالات اسکلتی- عضلانی در افراد با آگاهی بالا در زمینه دانش ارگونومی کار با رایانه  پایین بود، ولی از لحاظ آماری بین میزان اختلالات اسکلتی- عضلانی و آگاهی از دانش ارگونومی کار با رایانه ارتباط معنی داری آماری یافت نشد.

نتیجه گیری

  آگاهی از اصول ارگونومی کار با رایانه می تواند بر شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی تاثیر گذار باشد. آگاه کردن کاربران رایانه با اصول صحیح ارگونومی در حین کار با رایانه و ایجاد زمانی برای انجام ورزش های کششی در حین کار با رایانه ضروری می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2160820 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.