قابلیت های پویای تحقیق و توسعه و تاثیر آنها بر عملکرد نوآورانه ی شرکت های صنایع غذایی تولید کننده ی شیرینی و شکلات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

قابلیت های پویا، ظرفیت یک سازمان در ایجاد،گسترش یا اصلاح هدفمند پایگاه منابع خود می باشد.منابع چیزهایی هستند که سازمان می تواند با اتکای به آنها به اهدافش دست یابد.یکی از مهم ترین توانمندی های پویا،توانمندی های پویای تحقیق و توسعه در سازمان ها می باشد، از مهم ترین خروجی های تحقیق و توسعه،ایجاد نوآوری می باشد.لذا توانمندی های پویای تحقیق وتوسعه می تواند بر روی عملکرد نوآورانه ی شرکت ها از جمله شرکت های صنایع غذایی تاثیر بسزایی داشته باشد.بنابراین هدف این پژوهش شناسایی توانمندی های پویای تحقیق و توسعه در شرکت های صنایع غذایی و میزان تاثیر هر یک از این توانایی ها بر عملکرد نوآورانه2 می باشد، زیرا نوآوری در شرکت ها باعث ایجاد شایستگی محوری می گردد و در کسب مزیت رقابتی سهم بسزایی دارد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار AMOSاستفاده گردیده است.در نهایت 19شاخص نهایی به عنوان قابلیت های پویای تحقیق و توسعه در صنایع غذایی شناسایی شدند که قابلیت یکپارچه سازی و ایجاد هماهنگی بین فرآیندهای واحد تحقیق و توسعه و واحدهای دیگر سازمانی بیشترین تاثیر را در پویایی قابلیت های تحقیق و توسعه دارد.در متغیر احساس،شاخص سرعت در تشخیص تغییرات در صنعت،در متغیر ادراک،شاخص فعالیت های مرتبط جهت افزودن ارزش برای مشتریان در برنامه های استراتژیک سازمان،و در متغیر پیکربندی مجدد،شاخص توانایی ادغام دانش جدید به دست آمده با دانش موجود،دارای بیشترین ضریب های تعیین و تاثیر می باشند.همچنین مشخص شد که قابلیت پویای تحقیق و توسعه با سطح اطمینان 99% بر عملکرد نوآورانه تاثیر مثبت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161482 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!