عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه دار شهر بیرجند بر اساس الگوی فرانظری

پیام:
چکیده:
مقدمه

خودآزمایی پستان ابزاری ساده، ارزان و بدون نیاز به فناوری جهت تشخیص زودهنگام سرطان پستان است و در بیشتر کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه تنها شیوه واقع گرایانه کشف سریع سرطان پستان می‏ باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انجام رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه‏ دار انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 450 نفر از زنان خانه‏دار 40-20 سال مراجعه‏ کننده به مراکز بهداشتی درمانی که به روش خوشه‏ ای چند مرحله ‏ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. داده‏ ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سازه‏ های مدل فرانظری جمع ‏آوری گردید. سپس در نرم‏ افزار SPSS19 وارد و برای داده‏ های نرمال از آزمون t و آنالیز واریانس یک طرفه و داده ‏های غیرنرمال کروسکال والیس، من ویتنی و تست دقیق فیشر استفاده شد.

یافته‏ ها

 میانگین سنی زنان 2/5±7/30 سال بود. بر اساس سازه مراحل تغییر 9/32% زنان در مرحله پیش تفکر، 6/19% تفکر، 3/23% آمادگی، 2/18% عمل و 6% در مرحله نگهداری بودند. میانگین نمره سازه توازن تصمیم‏ گیری 57/0±33/2، فرآیندهای تغییر 82/0±51/2 و خودکارآمدی 81/0±61/1 بود. از بین متغیرهای مورد مطالعه سطح تحصیلات و آگاهی رابطه معنی ‏داری را با سازه‏ های مدل نشان دادند (05/0>p).

نتیجه‏ گیری

 با توجه به نتایج مطالعه اکثریت زنان مورد مطالعه رفتار خودآزمایی پستان را انجام نمی ‏دادند. لذا انجام مداخلات آموزشی به منظور ارتقای رفتار خودآزمایی پستان ضروری به ‏نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161753 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.