مرور سیستماتیک و متاآنالیز سواد سلامت در سالمندان ایران

پیام:
چکیده:
اهداف

 سواد سلامت، میزان ظرفیت افراد در کسب، تفسیر و درک اطلاعات سلامت برای تصمیم گیری مناسب است. خودمراقبتی سالمندان در بیماری های مختلف از راهکارهای حمایتی به شمار می آید که نیازمند سطح بالایی از سواد سلامت است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین سطح سواد سلامت سالمندان ایرانی بر اساس شواهد علمی موجود است. 

مواد و روش ها

پایگاه های اطلاعاتی بین المللی و فارسی و همچنین موتور جستجوی علمی گوگل اسکالر با استفاده از کلیدواژگان «سواد سلامت»، «سالمندی» و «ایران» به زبان انگلیسی و فارسی تا اکتبر 2018 جستجو شد. تعداد 321 عنوان مقاله بازیابی شد که پس از غربال گری، متن کامل 13 مقاله با موضوع سواد سلامت سالمندان بررسی شد و درنهایت، 6 مقاله که از نظر کیفی مناسب بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، با استفاده از نرم افزار استاتا متاآنالیز شدند.

یافته ها

میانگین نمره سواد سلامت سالمندان ایران 45.8 و برآورد 95 درصد، فاصله اطمینان آن بین 36.05 تا 55.55 است. بر اساس نتایج تکرار متاآنالیز در زیرگروه ها (بر اساس داده های تفکیک شده بر مبنای جنسیت) میانگین نمره سواد سلامت در جمعیت مردان نسبت به زنان بیشتر برآورد می شود (57.24 در مقابل 44.28).

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که سالمندان ایرانی سواد سلامت نسبتا پایینی دارند. با توجه به اهمیت سواد سلامت و تاثیر آن بر کیفیت زندگی این گروه از افراد جامعه، نیاز به برنامه ریزی و مداخلات اثربخش در زمینه ارتقای سواد سلامت سالمندان احساس می شود.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
2 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161803 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.