اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسش نامه رابطه نوه-پدربزرگ/مادربزرگ

پیام:
چکیده:
اهداف

 مطالعات نشان می دهد که رابطه نوه ها با پدربزرگ/مادربزرگ ها تاثیر متقابلی روی سلامتی و کیفیت زندگی هر دو گروه دارد. در حال حاضر، ابزاری برای ارزیابی این رابطه در ایران وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه رابطه نوه-پدربزرگ/مادربزرگ انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود و روی 505 دانش آموز دختر و پسر مقاطع تحصیلی دبستان، متوسطه دوره اول و دوم که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، در شهر جهرم در سال 1397 انجام شد. در این پژوهش از پرسش نامه دموگرافیکی و پرسش نامه رابطه نوه-پدربزرگ/مادربزرگ استفاده شد؛ همچنین از روایی محتوا، روایی صوری، روایی سازه و پایایی درونی و از آزمون های آنالیز واریانس، تی مستقل و همبستگی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار های AMOS و SPSS نسخه 23 استفاده شد.

یافته ها

میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده 12.88 سال با انحراف معیار 2.67 بود. روایی محتوا به وسیله CVI، 0.98 به دست آمد. شرکت کنندگان سوالات پژوهش را از لحاظ ساده بودن، واضح بودن و قابل درک بودن تایید کردند. پایایی درونی از طریق آلفای کرونباخ 0.89 به دست آمد. آلفای کرونباخ برای بعد عاطفی نوه ها با پدربزرگ/مادربزرگ ها 0.84 و برای بعد مشارکتی 0.83 به دست آمد. شاخص های مربوط به روایی سازه نشان دادند که پرسش نامه از برازش مطلوبی برخوردار است (GFI=0/0964 ،CMIN=2/504 ،AGFI=/0938 ،RMSEA=0/059).

نتیجه گیری

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که نسخه فارسی پرسش نامه رابطه نوه-پدربزرگ/مادربزرگ از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری برای ارزیابی روایی و پایایی پرسش نامه رابطه نوه-پدربزرگ/مادربزرگ انجام شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161806 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.