ترس از پیری و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

پیام:
چکیده:
اهداف

 هدف این پژوهش بررسی میزان ترس از پیری و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع مقطعی است و جامعه مورد نظر آن دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران هستند. این دانشجویان که در حوزه های توانبخشی و سلامت تحصیل می کنند، همگی در آینده شغلی شان با سالمندان در ارتباط خواهند بود. نمونه گیری به روش نمونه گیری دردسترس و ابزار اندازه گیری پرسش نامه ترس از پیری لاشر و فالکندر (1993) است.

یافته ها

میانگین ترس از پیری به طورکلی، 70.08 با انحراف معیار 9.69 به دست آمد که از بین 4 مولفه آن بیشترین ترس دانشجویان از عامل «ترس از فقدان» با میانگین 20.14 و انحراف معیار 4.84 و کمترین آن مربوط به مولفه «ترس از افراد سالمند» است که میانگین آن 14.15 با انحراف معیار 5.08 به دست آمد؛ همچنین از بین 17 عامل مرتبط با ترس از پیری، تنها سه عامل، سال های مختلف تحصیلی (2.21 =F) با سطح معنادری (0.05 =Sig)، میزان رضایت از رشته تحصیلی (2.34 =F)با سطح معنادری (0.44 =Sig) و داشتن پدر 60 ساله و بالاتر (2.18- =t و 0.031=sig) معنادار هستند.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود که برای کم کردن ترس از پیری، دوره های آموزشی در قالب کارگاه و همایش برای آشنایی با دوران پیری برای دانشجویان برگزار شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161811 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.