بررسی آزمایشگاهی اثر رزین اینفیلترنت (آیکون)،MI paste plus و لیزر Nd:YAG بر میکروهاردنس مینا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اروژن به حل شدن شیمیایی دندان به واسطه اسید بدون دخالت باکتری گفته می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر رزین اینفیلترنت (Icon) وMI past plus  و لیزر Nd:YAG بر میکروهاردنس مینا بود.

روش بررسی

40 نمونه مینایی از دندان مولر سوم تهیه شد. میکروهاردنس ابتدایی در همه نمونه ها اندازه گیری شد. با استفاده از اسید هیدورکلریک اروژن مصنوعی ایجاد شد. میکروهاردنس نمونه ها اندازه گیری شد. نمونه ها به طور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول: MI paste plus، گروه دوم: +MI paste plus لیزرNd:YA ، گروه سوم: رزین اینفیلترنت بدون اچ، گروه چهارم: رزین اینفیلترنت با اچ، با استفاده از اسید هیدروکلریک مجددا اروژن ایجاد شد و سپس تحت ترموسیکل قرار گرفتند. در نهایت میکروهاردنس نمونه ها اندازه گیری شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS23 و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و مقایسه های چندگانه توکی و T زوجی انجام شد و 05/0>P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته ها

میکروهاردنس در مرحله سوم نسبت به مرحله دوم در همه گروه ها افزایش معنی داری یافته بود (000/0<p) همچنین مقایسه مقدار افزایش میکروهاردنس بین گروه ها به جز گروه دوم با گروه چهارم از نظر آماری معنی دار بود.

نتیجه گیری

 همه مواد به کار گرفته دراین مطالعه به طور معنی داری باعث افزایش میکروهاردنس مینای اروژن یافته شدند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161845 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.