بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت دانش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت دانش بودکه به روش توصیفی ازنوع همبستگی اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ی پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت تهران به تعداد 245 نفر بود. نمونه آماری براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان ،تعداد 150 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید. در این پژوهش از دو ابزار اندازه گیری یکی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1996) ودیگری پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و همکارانش (1995) استفاده شده. نتایج نشان دادکه بین رفتار شهروندی سازمانی درابعاد،نوع دوستی،وجدان،جوانمردی و فضیلت و مدیریت دانش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت دانش درابعاد،خلق دانش،تسهیم دانش،بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161867 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!