پیامدهای اجرای بازاریابی علّی در سیستم بانکی و تأثیر آن بر وفادارسازی مشتریان به بانک‌ها

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش

 شناسایی پیامدهای ناشی از اجرای بازاریابی علی در بانک ها و تاثیر آن بر وفاداری مشتریان به سیستم بانکی در قالب یک مدل مفهومی.

روش پژوهش

این پژوهش از نوع آمیخته بوده و به دو روش پدیدارشناسی (بخش کیفی) و پیمایشی (در بخش کمی) انجام شده است. جامعه آماری بخش کیفی مدیران ارشد بانک و خبرگان دانشگاهی و جامعه آماری بخش کمی مشتریان بانک کشاورزی هستند. داده های بخش کیفی به روش کدگذاری باز و محوری و با نرم افزار MaxQD Apro 12 و بخش کمی به روش مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار Smart PLS 2 تحلیل شده است.

نتایج پژوهش

 اجرای بازاریابی علی در سیستم بانکی منجر به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، بازاریابی و زیست محیطی می گردد. همچنین اجرای بازاریابی علی در سیستم بانکی تاثیر معناداری بر وفاداری مشتریان به بانک دارد.

محدودیت های پژوهش

 این پژوهش عمدتا در حوزه بانک کشاورزی ایران و مشتریان آن صورت گرفته و مدل مفهومی موجود بنا بر شرایط و وضعیت بانک کشاورزی تدوین شده که محدودیت در تعمیم نتایج را به بار آورده و نتایج بخش وفاداری نیز قابل تعمیم به کل سیستم بانکی نخواهد بود.

کاربردهای مدیریتی پژوهش

این پژوهش می تواند ایده استفاده از مسیولیت های اجتماعی و بویژه استراتژی های بازاریابی علی در صنعت بانک داری را به مدیران بانکی ارایه نموده و از این رهگذر، ضمن کاهش هزینه های ناشی از جذب منابع گران قیمت، مشتریان، جامعه و سیستم بانکی را در منافع عملیات بانکی سهیم نماید.

نوآوری پژوهش

 بر اساس پیشینه پژوهش، مدل بازاریابی علی در سیستم بانکی برای اولین بار در ایران پیاده سازی شده که از این حیث حایز نوآوری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -106
لینک کوتاه:
magiran.com/p2162907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.