الگوی فرسایش و رسوب با وجود سرریزهای مستغرق در قوس 90 درجه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سرریزهای مستغرق سازه‌هایی با ارتفاع کوتاه هستند که کاملا زیر سطح آب قرار داشته و جهت کنترل جابجایی قوس‌ها، بهبود شرایط کشتیرانی، ایجاد زیستگاه آبزیان و... احداث می‌شوند. هدف این تحقیق ارزیابی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در یک قوس 90 درجه با شعاع انحناء نسبی 3/3 با حضور سرریزهای مستغرق می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، مجموعه‌ای از سرریزها با ارتفاع نسبی 30 و 70 درصد و شیب تاج صفر و 7 درصد در قسمت دیواره خارجی قوس احداث شدند. زاویه سرریزها 60 درجه، طول سرریزها 30 درصد عرض کانال و فاصله بین سرریزها 3 برابر طول سرریزها به‌صورت ثابت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که با احداث سرریزهای با ارتفاع نسبی 70 درصد و شیب تاج صفر، بیشترین رسوبگذاری (66/56 درصد بیشتر از حالت بدون سازه) در محل حداکثر آبشستگی صورت گرفت. ماکزیمم عمق نسبی آبشستگی در سرریزهای با ارتفاع نسبی 70 درصد، در حدود 17 درصد بیشتر از مقدار آن در سرریزهای با ارتفاع نسبی 30 درصد بود. با افزایش شیب تاج برای سرریزها با ارتفاع نسبی 30 درصد، متوسط ماکزیمم عمق نسبی آبشستگی در تمامی شرایط هیدرولیکی اطراف سرریز W5 تقریبا 27 درصد کاهش پیدا کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
905 تا 917
لینک کوتاه:
magiran.com/p2163042 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!