اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ورزش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﺎراداﯾﻤﯽ

پیام:
چکیده:

امروزه بحران های محیط زیستی افزایش یافته وتلاش های گسترده ای رامی طلبد.ورزش به دلیل ارتباط نزدیک با محیط زیست صدمات فراوانی به آن وارد کرده وضرورت دارد تا در این زمینه برنامه ریزی و پژوهش صورت گیرد. این پژوهش با بهره گیری ازروش نظریه داده بنیاد به دنبال تدوین مدل پارادایمی خط مشی های محیط زیستی در ورزش کشور بر اساس مدل استراوس و کوربین است.بدین منظور 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان محیط زیست درورزش انجام شد. ازداده های خام 1303 نکته کلیدی ودرکدگذاری باز 250  مفهوم انتزاعی درقالب61مقوله اصلی.و در کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط داده شدند.و درادامه 5 قضیه درنتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. نتایج نشان داد شرایط علی (بازیگران محیط زیست در ورزش):متولیان، ذینفعان وکاربران محیط زیست در ورزش.عوامل زمینه ای (رفتار زیست محیطی):دین مبین اسلام و الگو پذیری. راهبردها (ملاحظات محیط زیستی):مدیریت زباله ،مدیریت انرژی ، مدیریت آلودگی، مدیریت تنوع زیستی. پیامدها (بسترهای محیط زیست در ورزش): رویدادهای ورزشی، ساخت اماکن ورزشی،گردشگری ورزشی ووسایل و تجهیزات ورزشی. شرایط مداخله گر: اسناد،تجربیات و سیاست های محیط زیستی داخلی و بین المللی ، عمومی و ورزشی.ودر نهایت مدل پارادایمی ترسیم شد. در بخشی دیگر پرسشنامه تهیه شده از مقوله های از طریق روش دلفی درسه مرحله به خبرگان داده شد.نتایج نشان داد تفاوت انحراف معیارهای دور دوم و سوم کمتر از 1 بدست امده که می توان به این نتیجه رسید که این مقوله ها تاییدوبه عنوان شاخص های نهایی تحقیق پذیرفته شدند.نتایج این پزوهش می تواند مسیرسیاست گذاری،برنامه ریزی وآموزش محیط زیست در ورزش راتسهیل بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p2163400 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.