بررسی تاثیر حمایت گروه همتایان از مادران کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد بر کیفیت زندگی بیماران

پیام:
چکیده:
مقدمه

مراقبت از کودک مبتلا به سرطان می تواند عمیقا برای والدین با نگرانی های زیاد و دیسترس های روان شناختی همراه باشد. والدینی که از فشارهای روحی-روانی بالا رنج می برند، عملکرد ضعیف تری در خانواده دارند و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در کودکان آنان به مراتب پایین تر است. پژوهش های پیشین حاکی از اثربخشی حمایت همتایان از والدین در کاهش سطوح دیسترس های روان شناختی والدین بوده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر حمایت همتایان از مادران بر میزان کیفیت زندگی کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) انجام شد.

روش کار

مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی است که روی 74 مادر کودک مبتلا به ALL بستری در بخش هماتولوژی بیمارستان علی ابن ابی طالب شهر زاهدان در سال 1396 انجام گردید. نمونه گیری بااستفاده از روش نمونه گیری در دسترس باتوجه به معیارهای ورود انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تخصیص یافتند. سپس، مداخله حمایت گروه همتایان به مدت 5 روز برای گروه مداخله انجام گردید. قبل از مداخله، بلافاصله پس از اتمام مداخله و دو ماه پس از آن، پرسش نامه  KID-KINDL به گزارش والدین برای هر دو گروه مداخله و کنترل تکمیل گردید. داده ها بااستفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی در سطح معناداری 0/05P-value< تحلیل شدند. 

یافته ها

میانگین نمره کیفیت زندگی کل و ابعاد آن قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (0/05>P). آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی کل و ابعاد آن در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در طول زمان افزایش معنادار داشته است (0/001<P).

نتیجه گیری

به کارگیری برنامه های حمایت همتایان از مادران کودکان مبتلا به ALL می تواند سبب بهبود کیفیت زندگی کودکان گردد. بنابراین، بکارگیری این شیوه به تنهایی یا در ترکیب با دیگر شیوه ها در ارتقاء کیفیت زندگی کودکان مبتلا به ALL توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -180
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164197 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.