بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1393

پیام:
چکیده:
مقدمه

پرستاران با به‌کارگیری هوش هیجانی با محیط اطراف خود و تنش شغلی، سازگاری بیشتری پیدا کرده و فرسودگی شغلی کمتری در محیط کار خواهند داشت. این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه انجام شده است.

روش کار

مطالعه حاضر توصیفی‌همبستگی از نوع مقطعی با  روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی روی 205 نفر از پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی (بهشتی، اکباتان، بعثت، فرشچیان، و فاطمیه) شهر همدان در سال1393 انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از سه پرسش‌نامه هوش هیجانی بار-آن، تنش شغلی فیلیپ ال رایس، و فرسودگی شغلی مسلاچ استفاده کردیم.

یافته ‌ها

پرستاران‌های مراقبت ویژه از میانگین نمره هوش هیجانی متوسط (12/71±233/11)، میانگین نمره تنش شغلی (14/16±169/30)، و میانگین نمره مولفه‌های فرسودگی شغلی شامل خستگی هیجانی (13/77±29/96)، مسخ شخصیت (8/87±11/55) و کفایت شخصی (11/85±35/78) برخوردار هستند. هوش هیجانی با تنش شغلی (0/28- r=؛ 0/01=P) و همچنین مولفه‌های فرسودگی شغلی خستگی هیجانی (0/44- r=؛ 0/01= P)، مسخ شخصیت (0/37- r=؛ 0/01=P)، و کفایت شخصی (0/37- r=؛ 0/01 =P) ارتباط معکوس و معنی‌داری داشت.

 نتیجه‌ گیری

تنش شغلی می‌تواند منجر به آسیب‌های جسمی یا روانی شود و در طولانی‌مدت باعث ایجاد نتایج منفی در عملکرد پرستاران و بیمارستان شود و در بلندمدت منجر به فرسودگی شغلی در پرستاران و کاهش توانایی در توجه‌کردن به بیماران می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود تمهیداتی همچون توجه به مفهوم هوش هیجانی و ارتقای آن در حرفه پرستاری برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی در نظر گرفته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -192
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164198 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.