طراحی و روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه نیازهای آموزشی زنان بعد از هیسترکتومی

پیام:
چکیده:
مقدمه

باوجود اینکه هیسترکتومی دومین عمل جراحی زنان است و ارایه اطلاعات درمورد این جراحی به درک مثبت زنان از تجارب مراقبت های بهداشتی کمک می کند، ابزار جامعی برای بررسی نیازهای آموزشی زنان هیسترکتومی شده وجود ندارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف طراحی و روان سنجی پرسش نامه نیازهای آموزشی زنان بعد از هیسترکتومی انجام شد.

روش کار

نسخه اولیه پرسش نامه این پژوهش روش شناختی به صورت قیاسی و با مروری جامع بر منابع مرتبط با موضوع و با نظرخواهی گروهی از متخصصین و زنان هیسترکتومی شده تدوین شد. در ادامه، روایی صوری و محتوایی به صورت کیفی و کمی و پایایی پرسش نامه در بعد انسجام درونی و بعد تکرارپذیری بررسی شد.

یافته ها

تدوین پرسش نامه نیازهای آموزشی زنان بعد از هیسترکتومی و روان سنجی آن باعث شکل گیری پرسش نامه نیازهای آموزشی زنان بعد از هیسترکتومی با 44 سوال و در 5 بعد فیزیکی، روحی- روانی، جنسی، مراقبتی و سایر نیازها شد. شاخص CVR برای همه آیتم های پرسش نامه به جز یک آیتم بالاتر از معیار جدول لاوشه بود که اهمیت و ضرورت هر آیتم را ازنظر متخصصین نشان می داد. CVI برای هر آیتم، بالاتر از 0/79 بود و بنابراین مناسب در نظر گرفته شد. همچنین پایایی ابزار در بعد انسجام درونی با بررسی ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار 0/90 بود. اندازه گیری شاخص تکرارپذیریی در فاصله دو هفته نشان داد که ابزار فوق از ثبات برخوردار است (0/001< P؛ 0/97ICC=).

نتیجه گیری

پرسش نامه نیازهای آموزشی زنان هیسترکتومی شده تدوین شده، روا و پایا است. از این رو محققان حوزه سلامت باروری زنان و مامایی و سیاست گذاران نظام سلامت می توانند از آن برای برنامه ریزی و ارایه خدمات سلامت براساس نیازها و اولویت های بیماران استفاده کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
205 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164200 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.