تبیین تجربیات پرستاران و پزشکان ازخودمراقبتی اخلاقی در ارتباط حرفه ای آنان با یکدیگر: مطالعه ای پدیدار شناسی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

ارتباط پزشک و پرستار شامل تعامل متقابل در امر مراقبت از بیمار برای دستیابی به یک هدف درمانی است. وجود ارتباطات حرفه ای بین پرستاران و پزشکان امری اجتناب ناپذیر است. مراقبت معنوی و اخلاقی در همه حرفه ها امری ضروریست. روابط حرفه ای مطلوب موجب بهبود مراقبت های بهداشتی و کسب موفقیت پزشکان و پرستاران می شود. این پژوهش با هدف تبیین تجارب پرستاران و پزشکان از خودمداقبتی اخلاقی در ارتباط حرفه ای آنان با یکدیگر انجام شد.

روش کار

این مطالعه با رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. در مجموع 15 شرکت کننده از پرستاران و پزشکان طبق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه از آنان، داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری گردیدند. مصاحبه ها تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت.کلیه ی مصاحبه ها ضبط  و روی کاغذ بازنویسی و مرور شدند. از روش Colaizzi برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردیده و درون مایه ها استخراج شدند.

یافته ها

  با آنالیز مستمر داده ها و تجزیه و تحلیل دست نوشته های حاصل از مصاحبه ها، تعداد 317 کد، 19 مضمون اولیه و 4 مضمون اصلی پدیدار شد که یکی از این درون مایه ها، خودمراقبتی اخلاقی  بود. بر اساس این مضمون، ارتباط بین پزشکان و پرستاران توصیف گردید.

نتیجه گیری

براساس تجارب زیسته پرستاران و پزشکان از درک خودمداقبتی اخلاقی در ارتباط حرفه ای می توان گفت: ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار پدیده ایست که با درک خودمراقبتی اخلاقی  نمایان می شود و برای ارتقاء کیفیت مراقبت و درمان بیماران و رضایت شغلی پرستاران و پزشکان لازم و ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164334 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.