ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تمایل به ترک خدمت: پژوهشی توصیفی - مقطعی مربوط به پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم (1395)

پیام:
چکیده:
مقدمه

دیسترس اخلاقی در پرستاری، به معنای انجام اعمالی متضاد با اعتقادات اخلاقی مربوط به پرستاران می باشد، که امروزه این موضوع به عنوان یکی از چالش های مهم نظام بهداشتی تبدیل شده است؛ زیرا با اثرات مخربی که بر پرستاران به جا می گذارد موجب آن شده که آنها به ترک خدمت بپردازند. بنابراین در این زمینه لازم است این عوامل را در کنار هم مورد بررسی قرار داد. از این جهت پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین دیسترس اخلاقی و تمایل بر ترک خدمت در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار

این تحقیق به صورت توصیفی - مقطعی  در سال 1395 بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد. همه پرستاران شاغل در بیمارستان های مرتبط به دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت سرشماری وارد بررسی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مشتمل بر سه پرسشنامه نی باشد، که شامل: اطلاعات دموگرافیک، دیسترس اخلاقی Corley و تمایل پرستاران برای باقی ماندن در شغل پرستاری Need بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون های آماری توصیفی و  استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

میانگین سنی افرد شرکت کننده در این پژوهش 4/5±28 بود. نمره تمایل به ترک خدمت در پرستاران 10/1±:04/3 و نمره شدت دیسترس اخلاقی 72/. ±44/2 بود. بین تمایل به ترک خدمت با دیسترس اخلاقی از نظر شدت (337/0p-value>) و تکرار، ارتباط معنا داری وجود ندارد. (444/0p-value>)و میان متغیر جنسیت با متغیرهای تمایل به ترک خدمت، شدت دیسترس اخلاقی و تکرار دیسترس اخلاقی، ارتباط معنا داری وجود ندارد (05/0<p-value). همچنین بین متغیرهای سطح تحصیلات، بخش خدمت و نوع استخدام با متغیرهای تمایل به ترک خدمت، شدت دیسترس اخلاقی و تکرار دیسترس اخلاقی، ارتباط معنا داری وجود ندارد (05/0>p-value).

 نتیجه گیری

میانگین دیسترس اخلاقی در دو بعد شدت و تکرار، با تمایل به ترک خدمت در پرستاران ارتباط معنا داری وجود ندارد. با وجود اینکه دیسترس اخلاقی در این بررسی در سطح متوسط گزارش شده است، ولی نمی توان کاملا این عدم ارتباط با ترک خدمت را در نظر گرفت بلکه گاهی اوقات به دلیل کمبود کار و شرایط اقتصادی سخت، پرستاران مجبور می باشند که تمایل به ترک حرفه را نداشته باشند. بنابراین پیشنهاد می شود که با توجه به شرایط موجود در جهت کاهش عوامل دیسترس زا اقدامات لازم صورت گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164337 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.