ارزشیابی برنامه آموزش درمانگاهی بر اساس الگوی ارزشیابی مبتنی بر مشارکت کنندگان علوم پزشکی کاشان (1397)

پیام:
چکیده:
مقدمه

فعالیت های حرفه ای پزشکان به طور عمده، متمرکز در درمانگاه ها می باشد و توجه آموزش پزشکی به ارتقای کیفیت آموزش درمانگاهی معطوف گردیده است. بهبود آموزش درمانگاهی علاوه بر ارتقای مهارت های بالینی، به توسعه مهارت های دانشجویان در برقراری ارتباط با بیمار، نگرش حرفه ای و همدلی کمک می کند. این پژوهش به منظور ارزشیابی برنامه آموزش درمانگاهی بر اساس الگوی ارزشیابی مبتنی بر مشارکت کنندگان در (1397) انجام شد.

روش کار

این بررسی به صورت مقطعی و با مشارکت 111 نفر از دستیاران، کارورزان، پزشکان هیات علمی و غیر هیات علمی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. نظر مشارکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه برای بررسی کیفیت آموزش درمانگاهی شامل: سه بعد کیفیت خدمات آموزشی، فضای فیزیکی و محیط درمانگاه، و بازخورد فراگیران از وضعیت درمانگاه جمع آوری شد که پایایی آن با استفاده از شاخص همسانی درونی (95/ =r) محاسبه گشت. در این تحقیق  از آمار توصیفی - استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

دیدگاه بیشتر کارورزان (%5/84) و دستیاران (%4/45) نسبت به کیفیت موجود آموزش درمانگاهی منفی بود در صورتی که دیدگاه بیشتر اساتید (%7/66) و پزشکان (%5/38) به آن مثبت بود. دیدگاه بیشتر مشارکت کنندگان در مورد مناسب نبودن وضعیت فیزیکی همسو بود. به طور کلی از نظر سطح کیفیت در سه بعد برنامه آموزش درمانگاهی در دیدگاه مشارکت کنندگان تفاوت هایی وجود داشت.

نتیجه گیری

دیدگاه کلی مشارکت کنندگان در مورد وضعیت موجود آموزش درمانگاهی به ویژه دیدگاه فراگیران منفی بود که می تواند به دلایل امکان کم فعالیت مستقل، نبود نظارت فعال اساتید، نبود آموزش نسخه نویسی و تشخیص های افتراقی و فضای فیزیکی نامطلوب باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164340 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.