مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان اضطراب و افسردگی

چکیده:
مقدمه

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان کاهش اضطراب و افسردگی در مراجعه کنندگان به کلینیک های روانشناسی تهران انجام شد.

روش کار

این کارآزمایی بر روی مراجعه کنندگان با تشخیص افسردگی و اضطراب توسط کمیسیون  روان پزشکی  انجام شد که در سال 1394 در کلینیک های روان شناسی تهران پذیرفته شده بودند.  تعداد 60 نفر با نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمون و یک گروه شاهد ) تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های افسردگی واضطراب بک بود. یک گروه تحت درمان شناختی-رفتاری به مدت 12 جلسه وگروه دیگر تحت درمان تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال به مدت  20 جلسه قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.

یافته ها

تفاوت معناداری بین درمانهای تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب و افسردگی در مراجعه کنندگان وجود داشت (01/0<P)

نتیجه گیری

به نظر می رسد تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری برکاهش اضطراب و افسردگی موثر هستند اما تاثیر درمان شناختی رفتاری، بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
27 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2164620 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.