محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان

پیام:
چکیده:

پژوهش های تجربی اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند که چرا شرکت ها داوطلبانه و بدون هیچ گونه الزام قانونی ، اقدام به افشای اطلاعات مربوط به منابع انسانی خود می نمایند. هدف پژوهش حاضر کاوش محرک های افشای اطلاعات کارکنان در گزارش سالانه شرکت ها بوده و برای دستیابی به این مهم از مدل سه بعدی تیوری ذی نفعان اولمن (1985) استفاده شده است. بر این اساس 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 موردبررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، قدرت ذی نفعان بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس تحلیل محتوی با هردو رویکرد شاخص و فراوانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. هم چنین وضعیت استراتژیک بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس رویکرد شاخص تاثیر مثبت و معناداری دارد اما بر اساس رویکرد فراوانی تاثیر معناداری ندارد و در نهایت عملکرد مالی شرکت بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس هر دو رویکرد شاخص و فراوانی تاثیر معناداری ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2165155 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.