مدل سازی اخلاقی نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی

پیام:
چکیده:
زمینه

در هر جامعه ای ارزش ها، منافع جمعی و مصالح ملی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذار خارجی از این ارزش ها و مصالح ملی عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت می کند. از این رو این تحقیق با هدف ارایه مدل اخلاقی نظم عمومی در ملی کردن اموال سرمایه گذاری خارجی انجام شده است.

روش

  پژوهش حاضر آمیخته و با استفاده از دو رویکرد کمی و کیفی انجام گرفت در مرحله کیفی از میان اساتید رشته حقوق، مدیران درگیر در امر سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاران خارجی تعداد 31 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه باز و نیمه ساختار یافته استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی و تکنیک دلفی انجام گرفت. در مرحله کمی، جامعه آماری، سازمان های دولتی و غیر دولتی ایران در نظر گرفته شد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تعداد 382 نفر  به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در این مرحله از پرسشنامه استفاده شد . تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل خوشه سلسله مراتبی و فاصله اقلیدسی در نرم افزار SPSS و GAMZ انجام گرفت.

یافته ها

چهار بعد فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در قالب 12 زیر مولفه شناسایی گردید. یافته ها نشان داد، عامل اجتماعی دارای 02/0، عامل سیاسی دارای 03/0 و عامل اقتصادی دارای 04/0 شکاف عملکردی است.

نتیجه گیری

نتایج نشان داد بیشترین شکاف در بعد اقتصادی اخلاق است و برای اثر بخشی بیشتر مدل باید وزن آن افزایش یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2165593 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!