رابطه صلاحیت بالینی و مهارت های ارتباطی پرستاران با اضطراب والدین نوزادان و کودکان بستری

پیام:
چکیده:
مقدمه

صلاحیت بالینی و مهارت های ارتباطی پرستار با بیمار و سایر اعضای تیم درمانی یکی از مهمترین عوامل موثر بر افزایش رضایتمندی بیماران و ارتقاء نتایج بهداشتی - درمانی می باشد. هدف این مطالعه، تعیین رابطه صلاحیت بالینی و مهارت های ارتباطی پرستاران با اضطراب والدین نوزادان وکودکان بستری در بیمارستان های استان بوشهر در سال 1397 بود.

روش کار

در این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی، پرستاران به شیوه تمام شماری انتخاب شدند. بدین منظور همه پرستاران شاغل در بخش های کودکان، نوزادان و اورژانس اطفال بیمارستان های بوشهر وارد مطالعه شدند. والدین نوزادان و کودکان بستری در این بیمارستان ها نیز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس صلاحیت بالینی مرتوجا، مقیاس مهارت های ارتباطی بارتون جی و پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان STAI استفاده شد. داده ها با نرم افزار spss.V.19 و آزمون همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین نمره صلاحیت بالینی، مهارت ارتباطی و اضطراب والدین کودکان به ترتیب 81/12± 26/77، 42/8 ±52/62 و 12/18 ±74/86 به دست آمد. بین رتبه بیمارستان ها از لحاظ صلاحیت بالینی پرستاران و نمره کل اضطراب والدین ارتباط آماری معکوس و معنی دار وجود داشت (001/0>p value، 363/0-=r). هرچند بین نمره کلی مهارت های ارتباطی پرستاران و نمره کل اضطراب والدین ارتباط آماری معنی داری دیده نشد (232/0=p value، 102/0-=r) اما بین حیطه مهارت های کلامی پرستاران با نمره اضطراب والدین یک رابطه معکوس و معنی دار وجودداشت (010/0=p value، 217/0-=r).

نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد که هرچه صلاحیت بالینی و مهارت های کلامی ارتباطی پرستاران بیشتر باشد، اضطراب والدین کودکان بستری کمتر خواهد بود. مدیران پرستاری با انتخاب پرستاران با صلاحیت و دارای مهارت های کلامی خوب در بخش های نوزادان و اطفال، می توانند زمینه ای را فراهم نمایند که والدین جز در مورد بیماری فرزندشان، نگرانی دیگری نداشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2166419 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.