ارزیابی کارآیی قارچ‌کش آمتوکترادین + دی‌متومورف (اوروگو®SC 525 ) در کنترل بیماری سفیدک کرکی هندوانه، Pseudoperonospora cubensis

پیام:
چکیده:
سفیدک کرکی هندوانه با عامل شبه قارچی Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M.A. Curtis) Rostovzev یکی از بیماری‌های مهم هندوانه در کشور به شمار می‌رود. در این تحقیق، اثر قارچ‌کش آمتوکترادین + دی‌متومورف (اوروگو®SC 525) در کنترل بیماری سفیدک کرکی هندوانه در استان های هرمزگان و مازندران در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش، شامل قارچ کش اوروگو® با سه دوز 6/0، 7/0 و 8/0در هزار، فسفیت پتاسیم (فسفیت®WSL 530 ) با دوز 3 در هزار به عنوان قارچ کش مرجع و شاهد بدون قارچ‌کش بودند. محلول پاشی کرت های آزمایش همزمان با مشاهده نخستین علایم بیماری انجام شد و تیمارهای آزمایش در فواصل زمانی 10-7 روزه تکرار شدند. تجزیه آماری داده‌ها با نرم‌افزار SAS و مقایسه میانگین ها با آزمون LSD محافظت شده (PLSD) صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، تیمار اوروگو 8/0 در هزار در مقایسه با تیمار شاهد دارای بیشترین اثربخشی در کنترل بیماری سفیدک کرکی هندوانه (85/89 درصد در استان هرمزگان و 05/80 درصد در استان مازندران) بود، هرچند که با درصد کنترل بیماری در تیمارهای اوروگو 7/0 در هزار (88/88 درصد در استان هرمزگان و 48/77 درصد در استان مازندران) و فسفیت 3 در هزار (72/87 درصد در استان هرمزگان و 60/75 درصد در استان مازندران) تفاوت آماری معنی داری نداشت. با توجه به این که شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه تحت تاثیر قارچ کش اوروگو با دوزهای 7/0 و 8/0 در هزار فاقد اختلاف آماری معنی‌دار بوده است، توصیه می‌شود از حداقل دوز موثر قارچ کش اوروگو به منظور کنترل سفیدک کرکی در مزارع هندوانه استفاده گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2166846 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.