کارآیی روشهای مختلف محلول‌پاشی آفت‌کش بیولوژیک،Bacillus thuringiensis، در کنترل بید کلم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی کارآیی تکنیک های مختلف محلول پاشی فرآورده های بیولوژیک بر پایهBacillus thuringiensis در کنترل بید کلم انجام شد. بررسی ها نشان می دهد که شیوه پاشش آفت کش‌های میکروبی تفاوت اساسی با مواد شیمیایی آفت کش دارد و باید محلول پاش‌هایی انتخاب و به کار گرفت که با ماهیت این مواد هم خوانی داشته باشد. در این تحقیق محلول پاش‌های مورد ارزیابی شامل چهار نوع محلول پاش پشتی هیدرولیک معمولی، محلول پاش اتومایزر پشتی معمولی، محلول پاش اتومایزر با هد الکترواستاتیک و محلول پاش اتومایزر با هد میکرونر (صفحات چرخان) بود. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه کلم آلوده به مرحله لاروی بید کلم  انجام شد. برای تعیین میزان پوشش قطرات و اندازه قطرات از کارت‌های حساس به آب استفاده شد. با بررسی کارت‌های حساس به آب، میزان پوشش قطرات و اندازه قطرات مشخص گردید. برای انجام این تحقیق هر یک از محلول پاش‌های مورد آزمایش، از نظر ویژگی‌های فیزیکی مانند نحوه پاشش و میزان محلول مصرفی در هکتار و راندمان روزانه ارزیابی شدند. تجزیه ی واریانس نتایج حاصل از کارآیی محلول پاش ها در فواصل زمانی 3 و 7 روز بعد از محلول پاشی اول و دوم نشان داد، بین تیمارهای آزمایش و بلوک‌ها در سطح اطمینان 95 درصد اختلاف معنی دار وجود ندارد و محلول پاش‌ها کارآیی یکسانی در کاربرد  Btداشتند. نتایج نشان داد محلول پاش اتومایزر با هد میکرونر به دلیل میزان محلول مصرفی پایین (یک سوم سمپاش هیدرولیک معادل 8/40 لیتر در هکتار) و راندمان روزانه (6-5 هکتار) می تواند به عنوان یکی از محلول پاش‌های مناسب برای کاربرد آفت کش بیولوژیک Bt در مزارع مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است این محلول پاش به دلیل دارابودن مکانیزم میکرونیزه کردن قطرات، یکنواختی خوبی به لحاظ پاشش ایجاد می کند و می تواند به عنوان جایگزین مناسب برای محلول پاش هیدرولیک منظور گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2166849 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!