بررسی کارآیی قارچ‏کش سایفلوفنامید + تری‏فلو‏میزول (پانچو تی‏اف® WG 18.4%) در کنترل بیماری سفیدک پودری هلو

پیام:
چکیده:

برای ارزیابی کارآیی قارچ‏کش سایفلوفنامید %4/3 + تری‏فلو‏میزول 15% (پانچو® تی‏اف WG 18.4%) در کنترل بیماری سفیدک پودری هلو آزمایش‏هایی در سه استان اصفهان، مرکزی و کهگیلویه‏‏ و‏ بویراحمد روی رقم آلبرتا و در باغ‏هایی با سابقه آلودگی در قالب طرح آماری بلوک‏های کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل قارچ‏کش ‏های پانچو®‏تی‏اف 5/0، 75/0 و 1 در هزار، بوسکالید g/l200 + کرزکسیم متیل g/l100 (کولیس® SC 30%) 5/0 در هزار، شاهدها (بدون هرگونه عملیات و محلول‏ پاشی با آب) بودند. سم‏پاشی در 3 نوبت (تورم جوانه ‏های گل، بعد از ریزش کامل گل‏برگ‏ها و 21 روز بعد از نوبت دوم) انجام شد. ارزیابی کرت‏های آزمایشی 21 روز بعد از آخرین سم‏پاشی، با تعیین درصد وقوع و شدت بیماری روی برگ‏ها و میوه‏ انجام و داده‏ ها با برنامه SAS تجزیه واریانس شد. تجزیه ‏و تحلیل داده ‏ها نشان داد که تمامی تیمارهای قارچ کش ها با شاهد در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی داری دارند. مقایسه میانگین ها با آزمون چنددامنه ای ‏دانکن در سطح احتمال 5 درصد نشان ‏داد که، تمامی قارچ‏کش ‏ها نسبت به شاهد توانسته ‏اند کاهش معنی‏ داری را از نظر درصد وقوع و شدت آلودگی ایجاد کنند. نتایج نشان داد، پانچو®تی‏اف 75/0 در هزار به‏ ترتیب با، 69، 58 و 74 درصد  تاثیر روی درصد وقوع بیماری برگی و با 69، 67 و 71 درصد تاثیر روی درصد شدت بیماری برگی به‏ ترتیب، در سه استان اصفهان، مرکزی و کهگیلویه ‏‏و‏بویراحمد تاثیر داشتند. پانچو®تی‏اف 75/0 در هزار با 74 و 76 درصد تاثیر روی درصد وقوع بیماری و 67  و 78 درصد تاثیر روی درصد شدت بیماری میوه به‏ ترتیب، در استان مرکزی و کهگیلویه‏‏ و‏بویراحمد نسبت به شاهد بدون محلول‏پاشی، در کنترل بیماری کارآیی داشت. بنابراین، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه داده ‏ها، قارچ‏کش پانچو ® تی‏اف 75/0 در هزار، برای مدیریت بیماری سفیدک پودری هلو قابل توصیه می ‏باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2166852 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.