وضعیت توزیع دندان پزشکان بخش دولتی و پرداختی خانوار برای خدمات دندان‌پزشکی در ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه

بهداشت دهان و دندان یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر سلامتی افراد است که هزینه های بالای درمان، کمبود منابع مالی و نیروی انسانی از موانع دسترسی به خدمات دندانپزشکی به شمار می رود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت توزیع دندان پزشکان بخش دولتی و پرداختی خانوار برای خدمات دندان پزشکی در ایران طراحی و اجرا گردید.

مواد و روش کار

مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر به صورت مقطعی و با استفاده از داده های پیمایش ملی هزینه-درآمد خانوار بین سال های 1396-1391 طراحی و اجرا شد. به منظور سنجش توزیع نیروی انسانی و پرداختی خانوار از ضریب جینی استفاده شد. همچنین در مطالعه حاضر کلیه تحلیل ها به کمک نرم افزار کاربردی MS Excel 2013 انجام شد

یافته ها

در کل کشور 56/5 دندان پزشک به ازای هر هزار نفر وجود داشت. استان های قزوین، همدان، یزد، مازندران و ایلام بیشترین میانگین و استان های البرز، لرستان، قم، خوزستان و خراسان رضوی کمترین میانگین تعداد دندان پزشک را دارا بودند. ضریب جینی توزیع دندان پزشکان در سال 1391، 0/41 و با کاهش جزیی در سال 1396 به 0/40 رسیده است. همچنین ضریب جینی پرداختی هزینه های دندان پزشکی خانوار در سال1391 در مناطق روستایی 0/68 و در مناطق شهری 0/66 و در پایان دوره مطالعاتی در سال 1396 در مناطق روستایی  و شهری  بترتیب به 0/70 و 0/65 رسیده است.

بحث و نتیجه گیری

براساس یافته های مطالعه حاضر نابرابری در توزیع دندان پزشکان بخش دولتی و استفاده خانوار از خدمات دندانپزشکی طی دوره مطالعاتی تغییر چشمگیری نداشته است. با توجه به بالا بودن ضریب جینی پرداختی خانوارها برای خدمات دندانپزشکی در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری به نظر می رسد اجرای برنامه های مناسب در راستای تسهیل بهره مندی از خدمات دندانپزشکی  خانوار محروم می تواند اقدامی موثر در کاهش این نابرابری باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
373 -381
لینک کوتاه:
magiran.com/p2166989 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.